Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej!
+86-188 2695 0666

Polityka Serwisu

Obs?uga klientów krajowych i zagranicznych
Serwis przedsprzeda?owy

W celu zapewnienia naszym klientom mo?liwie najlepszych urz?deń laserowych, Han’s Yueming Laser Group zapewnia potencjalnym kupuj?cym szeroki zakres materia?ów, doradztwo techniczne, plany produkcyjne oraz testy technologii. Naszym celem jest aby nasi klienci mogli zacz?? korzysta? z dobrodziejstw technologii laserowej. Nie spoczniemy dopóki nie zapewnimy naszym klientom dopasowanych, najlepszych rozwi?zań potrzebnych w ich bran?y. Mo?na skontaktowa? si? z nami telefonicznie, poprzez aplikacje do wysy?ania wiadomo?ci, nasz? stron? www lub poczt?. Nasi in?ynierowie zapewni? Państwu profesjonaln? konsultacj? przedsprzeda?ow? oraz dodatkowe us?ugi o warto?ci dodanej, które zaspokoj? Państwa potrzeby.

Serwis posprzeda?owy

Han’s Yueming Laser Group Co., Ltd. nieustaj?co udoskonala swój system obs?ugi posprzeda?owej.

1. Han’s Yueming Laser Group posiada 120 linii telefonicznych do obs?ugi klientów a pracownicy obs?ugi klienta odbieraj? telephony przez 16 godzin dziennie. ?eby zapewni? nieprzerwan? produkcj? ponad 100 tys. sztuk urz?dzeń laserowych, ?Centrum Zarz?dzania Obs?ug? Klienta” w Dongguan w Chinach jest wyposa?one w lini? telefoniczn? zdoln? obs?u?y? 120 jednoczesnych po??czeń, a tuziny energicznych i ?wietnie wyszkolonych operatorów przez 16 godzin na dob? odbiera po??czenia od klientów z ca?ego ?wiata

2. Han’s Yueming Laser Group zatrudnia prawie 200 starszych in?ynierów, aby zapewni? profesjonaln? obs?ug?. Zatrudniamy tuziny agentów i dystrybutorów na ca?ym ?wiecie ?eby zapewni? pe?n? obs?ug? online i przez telefon. Ci??ko pracujemy ?eby rozwi?za? ka?dy problem w przeci?gu 24 godzin. Wysy?amy tak?e swoich techników w celu naprawiania usterek.

3. Han’s Yueming Laser Group odwiedza swoich klientów oraz monitoruje serwis posprzeda?owy. Jeste?my dumni z naszej zdolno?ci wzi?cia ca?kowitej odpowiedzialno?ci za nasz serwis posprzeda?owy. ?eby zoptymalizowa? nasz? obs?ug? klienta regularnie kontaktujemy si? z naszymi klientami i zapewniamy konserwacj? urz?dzeń. Je?li macie Państwo jakiekolwiek uwagi odno?nie naszego serwisu prosimy o kontakt poprzez email: complaint@benjigreig.com lub telefon do Dyrektora ds. Handlu zagranicznego pod numerem 0086-139-258-72677.

4. Zgodnie z filozofi? Han’s Yueming Laser Group ci?g?ego dodawania warto?ci ofertom dla klientów, nieustaj?co poszerzamy zakres obs?ugi posprzeda?owej. Nasza strona internetowa jest regularnie uaktualniana ?eby nad??y? z wci?? zmieniaj?c? si? ofert? przemys?u laserowego. Zapewniamy serie wyk?adów, m.in. ?Wyk?ad dot. Wdra?ania technologii” oraz ?Seria wyk?adów dot. obs?ugi, konserwacji i wdra?ania technologii”. Te wyk?ady odbywaj? si? w profesjonalnych centrach sprzeda?owych w wielkich miastach na ca?ym ?wiecie. Oprócz tego zapewniamy informacje dotycz?c? obs?ugi urz?dzeń laserowych, konserwacji o wdra?ania technologii. Ponad to oferujemy bezp?atny dost?p do S?ownika Wiedzy Technologii Laserowej.

Kontakt

No. 28 East Industrial Road, Songshan Lake, High-Tech Industrial Development Zone, Dongguan City, Guangdong Province, China

+86-188 2695 0666

+86-769-8983 3333

ym@benjigreig.com

安徽快3计划 互联网赚钱网站 网赚方法都有些什么样的 19年自动挂机网赚 2019免费网赚项目 2019免费挂机网赚项目 北京赛车PK10计划 2019国外挂机网赚 2019半灰色网赚项目 有哪些靠谱的网赚平台