Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej!
+86-188 2695 0666

Przedsi?biorstwo GD Han’s Yueming Laser Group Co。,Ltd。 jest spó?k? zale?n? przedsi?biorstwa Han’s Laser Technology Industry Group Co。,Ltd。 (kod gie?dowy: 002008)。 Nasza firma jest innowacyjnym producentem wysoce precyzyjnych urz?dzeń laserowych。 G?ówna siedziba firmy mie?ci si? w hubie naukowo-technologicznym Chin- Dongguan Songshan Lake, zaawanasowanej technologicznie strefie rozwoju szczebla państwowego。 Tutaj firma Han’s Yueming Laser Co。 korzysta z zasobów przemys?owych uj?cia Rzeki Per?owej ?eby rozwija? si? i prosperowa?。 Nasza baza produkcyjna to ponad 100 tys。 metrów kwadratowych umiejscowionych w Guangdong, Szanghaju i Jiangsu。 Te lokalizacje wyposa?one s? w ponad 100 zestawów precyzyjnych urz?dzeń produkcyjnych oraz zatrudniaj? ponad 500 wysokiej klasy pracowników, którzy zostali profesjonalnie wyszkoleni dla optymalnej produktywno?ci。 Grupa Han's Yueming Laser przestrzega polityki zorientowanej na klienta jednocze?nie rozwijaj?c technologi? w przemy?le laserowym。 Nasza roczna sprzeda? przekroczy?a 10。000 zestawów sprz?tu a nasze urz?dzenia s? sprzedawane do ponad 100 krajów na ca?ym ?wiecie。

Han's Yueming Laser Group zatrudnia wyrafinowany zespó? badawczo-rozwojowy, który tworz? m.in. sze?ciu ekspertów w zakresie optyki, 33 g?ównych in?ynierów badawczych z tytu?em magistra oraz 86 m?odszych in?ynierów.

Han’s Yueming Laser Group stawia na innowacje technologiczne i powo?a?a program badawczo-rozwojowy dla urz?dzeń laserowych ma?ej i ?redniej mocy najwy?szej klasy (Laserowy Instytut Technologii i Instytut Elektronicznej Kontroli Technologii w Dongguan i Szanghaju). Nasza grupa tak?e kultywuje d?ugoterminow? wspó?prac? z Uniwersytetami w Tsinghua, Zhejiang, Nankai, Jinan, Tianjin, Po?udniowochińskim Uniwersytetem Technologicznym, Uniwersytetem Po?udniowochińskim, Uniwersytetem im. Sun Yat-sen, Uniwersytetem Technologicznym w Huazhong, Szanghajskim Instytutem Optyki i Mechaniki Precyzyjnej, Chińsk? Akademi? Nauk i wieloma innymi uczelniami i instytutami badawczymi.

Mi?dzynarodowy rynek urz?dzeń laserowych jest szalenie konkurencyjny, w zwi?zku z czym Yueming Laser Group inwestuje 10% wp?ywów ze sprzeda?y w rozwój innowacyjnych projektów oraz osi?ganie za?o?onych d?ugofalowych celów. Nieustaj?co rozwijaj?c nowe technologie, produkty i rozwi?zania techniczne, firma Han’s Yueming Laser Group jest w czo?ówce chińskiego przemys?u laserowego i zadziwia swoim imponuj?cym rozwojem. Je?li dadz? nam Państwo mo?liwo?? to poka?emy, ?e nasze produkty Państwa nie zawiod?!

?eby zobaczy?, jak spe?niaj? si? nasze cele zostania wiod?cym w ?wiecie producentem zaawansowanej technologii laserowej, niestrudzenie ulepszamy i rozwijamy nasze produkty i ich mo?liwo?ci. Han’s Yueming Laser Group mocno inwestuje w importowane narz?dzia produkcyjne i testowe najwy?szej jako?ci, m.in. precyzyjne wielkoskalowe jednostki obróbcze z Hunco (USA), Okuma (Japan), Amada (Japan), Yamazaki (Japan) oraz Yawei (Taiwan). Korzystamy tak?e z niemieckich przyrz?dów do pomiaru wspó?rz?dnych 3D marki Wenzei, instrumentów dynamicznej korekty równowagi marki Hofmann, przyrz?dów laserowych i testerów ko?owych marki Renishaw, interferometrów laserowych, kolimatorów, mikroskopów metalograficznych i testerów ultrad?wi?kowych, analizatorów podczerwieni i inne wysokiej klasy instrumentów testuj?cych. Inwestujemy nasze ci??ko zarobione dolary w nasz? firm? ?eby zapewni? klientom produkty najwy?szej jako?ci i ca?kowicie wolne od wad. Wiemy, ?e 100% zadowolenia klienta owocuje d?ugoterminowymi relacjami z klientami, a tego nam potrzeba- sta? si? z klientem jedn? dru?yn?!

Kontakt

No. 28 East Industrial Road, Songshan Lake, High-Tech Industrial Development Zone, Dongguan City, Guangdong Province, China

+86-188 2695 0666

+86-769-8983 3333

ym@benjigreig.com

什么是网赚竞技 网赚彩票群可靠吗 香港开奖结果2019+开奖结果 2019最好的网赚项目 网赚代理广告词 a6网赚兼职 网赚大巴 网赚平台排行榜 极速PK拾 互联网赚钱