Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej!
+86-188 2695 0666

Profil Firmy

Przedsi?biorstwo GD Han’s Yueming Laser Group Co.,Ltd. jest spó?k? zale?n? przedsi?biorstwa Han’s Laser Technology Industry Group Co.,Ltd. (kod gie?dowy: 002008). Nasza firma jest innowacyjnym producentem wysoce precyzyjnych urz?dzeń laserowych. G?ówna siedziba firmy mie?ci si? w hubie naukowo-technologicznym Chin- Dongguan Songshan Lake, zaawanasowanej technologicznie strefie rozwoju szczebla państwowego. Tutaj firma Han’s Yueming Laser Co. korzysta z zasobów przemys?owych uj?cia Rzeki Per?owej ?eby rozwija? si? i prosperowa?. Nasza baza produkcyjna to ponad 100 tys. metrów kwadratowych umiejscowionych w Guangdong, Szanghaju i Jiangsu. Te lokalizacje wyposa?one s? w ponad 100 zestawów precyzyjnych urz?dzeń produkcyjnych oraz zatrudniaj? ponad 500 wysokiej klasy pracowników, którzy zostali profesjonalnie wyszkoleni dla optymalnej produktywno?ci. Grupa Han's Yueming Laser przestrzega polityki zorientowanej na klienta jednocze?nie rozwijaj?c technologi? w przemy?le laserowym. Nasza roczna sprzeda? przekroczy?a 10.000 zestawów sprz?tu a nasze urz?dzenia s? sprzedawane do ponad 100 krajów na ca?ym ?wiecie.

Grupa Firmowa

GD Han's Yueming Laser Group Co., Ltd. (Baza Produkcyjna Dongguan i Centrum R&D)
Adres: No. 28 East Industrial Road, Songshan Lake High-Tech Industrial Development Zone, Dongguan, Guangdong, China, 523808
Powierzchnia: 38137.62 Sqm
Annual Capacity: 8000 units/year
Jiangsu Han's Yueming Laser Technology Co., Ltd. (Baza Produkcyjna Jiangsu)
Adres: Jiangsu Xuzhou
Powierzchnia: 35485.56 Sqm
zdolno?? produkcyjna: 7000 szt/rok
Centrum Zarz?dzania R&D Szanghaj
Adres: Shanghai Jiading
Powierzchnia: 5077.52 Sqm

Umiej?tno?ci Badawczo-Rozwojowe

Han’s Yueming Laser Group Co。Ltd。 zatrudnia ponad 500 pracowników o szerokim zakresie umiej?tno?ci。 Zespó? zawiera 6 ekspertów optyki, 33 naukowców i 86 in?ynierów。 W Chinach powo?ali?my Instytuty Technologii Zastosowań Laserowych i Kontroli Elektronicznej w Dongguan i Szanghaju。 Nawi?zali?my tak?e blisk? wspó?prac? z Chińsk? Akademi? Nauk, Instytutem Optyki i Mechaniki Precyzyjnej w Szanghaju, Politechnik? Po?udniowochińsk?, Uniwersytetem Po?udniowochińskim, Uniwersytetem w Jinan i innymi lokalnym uniwersytetami i instytucjami badawczymi。 Han’s Laser Technology Industry Group Co。,Ltd。 poprzez realizowane projekty badawcze zmieni?o urz?dzenie laboratoryjne w dzia?aj?ce 24h/dob? stabilne urz?dzenie laserowe。 Jeste?my jednym z niewielu przedsi?biorstw na ?wiecie z patentami w zakresie laserów UV。 Dzi?ki tym staraniom nasza firma odnios?a ogromny sukces w rozwoju i ulepszaniu szerokiej rangi urz?dzeń laserowych: od niewielkich urz?dzeń do rozwi?zań laserowych na wielk? skal?。

Produkty

Han’s Yueming Laser Group zapewnia kompleksowe rozwi?zania w zakresie obróbki laserem oraz dodatkowe us?ugi zarówno klientom krajowym, jak i zagranicznym. Jeste?my ekspertami w zakresie szerokiego wachlarza zastosowań urz?dzeń laserowych. Produkujemy ponad 100 modeli urz?dzeń laserowych, m.in. Serie Wycinarek Laserowych, Serie Laserów Znakuj?cych, Serie W?óknowych Wycinarek Laserowych o du?ej mocy, Serie modeli wspieraj?cych automatyk? laserow?, Serie Grawerek Laserowych, oraz serie akcesoriów laserowych. Te maszyny maj? szerokie zastosowanie w dziedzinach pakowania i drukowania, w reklamie i produkcji upominków, obróbce tkanin, produkcji obuwia, torebek, o?wietlenia i elementów elektronicznych, w wytwarzaniu i obróbce blachy oraz niezliczonych innych zastosowaniach.

Kontrola Jako?ci

W Han’s Yueming Laser Group stworzyli?my kompleksowy system zarz?dzania jako?ci?, który obejmuje wszystkie nasze dzia?ania, od badań i rozwoju a? po produkcj? i obs?ug? klienta. Wszystkie zaimplementowane przez nas ?rodki kontroli jako?ci s? oparte na surowych wytycznych, dzi?ki czemu mog? by? oparciem w kontroli.
Han’s Yueming Laser Group otrzyma?a certyfikat ISO 9001 w dziedzinie Zarz?dzania Jako?ci?, certyfikat FDA U.S. bezpieczeństwa lasera oraz wiele innych wiarygodnych certyfikatów. Wszystkie maszyny laserowe firmy posiadaj? mi?dzynarodowy certyfikat CE.

Globalna sie? sprzeda?y

Kontakt

No. 28 East Industrial Road, Songshan Lake, High-Tech Industrial Development Zone, Dongguan City, Guangdong Province, China

+86-188 2695 0666

+86-769-8983 3333

ym@benjigreig.com

介绍下靠谱的网赚项目 贵州快3代理 如何网赚 互联网赚钱方式 海南4+1走势图 博盈彩票 平安彩票网站 关于网赚推广下线攻略 网赚论坛是真的吗 什么网赚最容易